Regulamin Cmentarza

REGULAMIN CMENTARZA

W

JERUZALU

PARAFII

ŚW. WOJCIECHA

 

Cmentarz jest świętym miejscem grzebania i spoczynku osób zmarłych oraz modlitwy, jest też miejscem zadumy nad życiem i wiecznością, dlatego kościół otacza go szczególną opieką. Miejscu temu należy się cześć religijna i poszanowanie.

"Cmentarz to miejsce święte na którym spoczywają w grobach doczesne szczątki naszych krewnych zmarłych. To chyba jedyne miejsce które skłania każdego człowieka do refleksji nad własnym życiem, a wierzących nad własnym zbawieniem. To dobry zwyczaj by właśnie tu na cmentarzu szukać uspokojenia i wytchnienia w zawierusze tego świata w codzienności zajęć. Obowiązkiem wszystkich, którzy tak traktują to wyjątkowe miejsce, jest troska o czystość i estetykę cmentarza”.

 

§1. INFORMACJE OGÓLNE    

 1. Właścicielem Cmentarza jest Parafia św. Wojciecha w Jeruzalu, która jest także odpowiedzialna za zarządzanie i utrzymywanie Cmentarza.
 2. Cmentarz obejmuje teren parafialny przy ul. Szkolnej w Jeruzalu.
 3. Cmentarzem administruje Zarządca Parafii – Proboszcz parafii św. Wojciecha w Jeruzalu. Wszelkie sprawy związane z pochówkami, utrzymaniem grobów, funkcjonowaniem cmentarza powinny być notyfikowane w kancelarii parafialnej.
 4. Organem doradczym w administrowaniu cmentarza jest Rada Parafialna.

 

§2. PRAWO POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCE

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu są zgodne z powszechnie  obowiązującym prawem, a w szczególności z Ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31 stycznia 1959 r. (Dz.U.2011.118.687 ze zm.)   oraz aktami wykonawczymi do tej Ustawy, Ustawą o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 1989 roku (Dz.U.2013.1169 ze zm.) z uwzględnieniem zachodzących w nich zmian.
 2. Postanowienia Regulaminu zgodne są przepisami Prawa Kanonicznego.

 

§3. ZADANIA ZARZĄDCY      

       Do zadań administracyjnych Zarządcy należy w szczególności:

1)      Przyjmowanie zwłok do pochowania i przydzielenie miejsca do urządzenia grobu,         

2)      Pobieranie wszelkich opłat związanych z pochówkiem, dysponowaniem grobem, utrzymywaniem Cmentarza i dbaniem o porządek Cmentarza oraz jego ochroną.

3)      Obsługa pogrzebów oraz piecza nad godnym i spokojnym przebiegiem uroczystości pogrzebowych.

4)  Utrzymywanie w porządku oraz właściwym stanie technicznym dróg dojazdowych oraz wewnętrznych na terenie Cmentarza, (nie dotyczy starej części Cmentarza, którego stan dróg dojazdowych jest zastany), dostępu do pól grzebalnych, urządzeń wodnych, a nadto wywóz nieczystości i śmieci.

5)      Prowadzenie dokumentacji Cmentarza.      

6)      Wykonywanie wszelkich prac związanych z zagospodarowaniem i utrzymaniem Cmentarza.

 

§4. DEFINICJE

1. Na Cmentarzu mogą znajdować się groby ziemne, groby murowane, groby rodzinne.

2. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 roku w sprawie wymagań jakie   muszą spełniać cmentarze i inne miejsce pochówku zwłok i szczątków ilekroć w Regulaminie mowa o:

a. grobie ziemnym – należy przez to rozumieć dół w ziemi, do którego składa się trumnę ze zwłokami lub urnę i zasypuje ziemią;

b. grobie murowanym – należy przez to rozumieć dół, w którym boki są murowane do poziomu gruntu, do którego składa się trumny ze zwłokami w pionie (lub urnę);

c. grobie rodzinnym – należy przez to rozumieć grób przeznaczony do składania dwóch lub więcej trumien ze zwłokami  w pionie i poziomie (lub urn);           

3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:  

a.   Parafii – Parafia św. Wojciecha w Jeruzalu;

b.   Miejscu grzebalnym – należy przez to rozumieć miejsce wyznaczone przez Zarządcę Parafii do urządzenia grobu;      

c.   Nagrobku – należy przez to rozumieć usypaną ziemię w postaci pagórka nad grobem (grobla) lub konstrukcję w formie obramowania z płytą poziomą lub bez, tablicy, pomnika lub innej budowli o wymiarach nieprzekraczających granic powierzchni grobu (nagrobek murowany);

d.   Dysponencie – należy przez to rozumieć osobę, która ma z Parafią zawartą umowę na użytkowanie grobu (dotyczy nowych grobów od 2020 r.), a w razie jej braku lub śmierci osoby wymienione kolejno w art. 10 ust 1. Ustawy, tj. najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:

1)   pozostały małżonek lub małżonka,

2)   krewni zstępni (dzieci, wnuki itd.),

3)   krewni wstępni, (rodzice, dziadkowie itd.),

4)   krewni boczni  do 4 stopnia pokrewieństwa,

5)   powinowaci w linii prostej do 1 stopnia;     

W przypadku wykupienia miejsca grzebalnego Dysponentem grobu jest osoba, która wykupiła to prawo.

e. Prawie do grobu – należy przez to rozumieć uprawnienie o charakterze majątkowym oraz osobistym, którego zewnętrznym przejawem jest w szczególności, ponoszenie opłat na rzecz Zarządcy Parafii związanych z korzystaniem z miejsca grzebalnego (w przypadku posiadanej Umowy) oraz prawo pochowania zwłok ludzkich i decydowanie o kształcie pomnika. Co do zasady prawo do grobu jest wspólne dla wszystkich osób wymienionych w §4 ust. 3 lit. e), jednak kolejność wykonywania tego prawa wynika z pozycji na ww. liście;

f. Pochówku – należy przez to rozumieć ceremonię złożenia do grobu trumny ze zwłokami lub urny;

g. Kancelarii Parafialnej – należy przez to rozumieć siedzibę Zarządcy, znajdującą się przy ulicy Rynek 2; 05-317 Jeruzal otwartą w dni powszednie po Mszy św. porannej lub wieczornej, sprawy pogrzebowe są również przyjmowane poza czasem funkcjonowania kancelarii;

h.  Pokładnym – należy przez to rozumieć opłatę, której wysokość określa Zarządca Parafii w konsultacji z Radą Parafialną – wskazana w Załączniku nr 1 do Regulaminu, uiszczaną Parafii, w chwili użycia miejsca w grobie ziemnym, grobie murowanym lub grobie rodzinnym;

i. Wykupieniu lub przedłużeniu praw do grobu – należy przez to rozumieć zawarcie umowy na użytkowanie nowopowstałego grobu lub przedłużenie umowy między Dysponentem a Parafią na okres kolejnych 20 lat;

j. Przedłużenie praw do grobu - należy przez to rozumieć przedłużenie okresu użytkowania do grobu udzielane Dysponentowi grobu na okres kolejnych 20 lat, po uiszczeniu stosownej opłaty;

 k. Zarządcy Parafii – należy przez to rozumieć Proboszcza Parafii św. Wojciecha w Jeruzalu administrującego Cmentarzem, który działa z pomocą Kancelarii Parafialnej;     

l. Regulaminie – należy przez to rozumień niniejszy regulamin wraz z załącznikami;

m. Ustawie – należy przez to rozumieć Ustawę o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31 stycznia 1959 r. (Dz.U.2011.118.687 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi.

n.  Cmentarzu – należy przez to rozumieć teren określony w §1 Regulaminu administrowany przez Zarządcę Parafii.

o. Opłacie za korzystanie z infrastruktury cmentarza lub Opłacie Infrastrukturalnej – należy przez to rozumieć opłatę, której wysokość określa Zarządca Parafii w konsultacji z Radą Parafialną – wskazana w Załączniku nr 1. do Regulaminu, uiszczaną Parafii, w chwili powstania nowego grobu, nabycia prawa do grobu, przyznająca prawo do użytkowania tego miejsca przez okres kolejnych 20 lat; opłata przeznaczana jest przez Parafię na zapłatę za korzystanie z wody, usług porządkowych, ogrodniczych i innych pozwalających na właściwe funkcjonowanie cmentarza.

 

4. Przez usługi kamieniarskie rozumie się wykonywanie wszelkich czynności związanych z budową, montażem, demontażem lub naprawą nagrobka.

 

5. Pozostałe czynności związane pogrzebem mają charakter religijny i stanowią posługę duszpasterską.

 

§5. POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE        

1. Cmentarz jest otwarty codziennie w godzinach od 6.00 do zmierzchu.

 

2. Osoby przebywające na terenie Cmentarza mają obowiązek zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego Zmarłym oraz do dbania o porządek i czystość na odwiedzanych grobach i terenie całego Cmentarza oraz stosowania się do Regulaminu.

 

3. Osoby odwiedzające Cmentarz proszone są o zachowanie ubioru stosownego do powagi miejsca i zachowanie nie uwłaczające jego godności.

 

4. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie Cmentarza wyłącznie pod opieką dorosłych opiekunów.

 

5. Na terenie Cmentarza zakazuje się bezwzględnie:

a. naruszania grobów;

b. palenia papierosów;

c. spożywania alkoholu lub innych używek oraz odwiedzania cmentarza w stanie wskazującym ich wcześniejsze spożycie;

d. słuchania muzyki za pośrednictwem radia lub odbieranej przez inne urządzenia techniczne;

e. prowadzania głośnych rozmów telefonicznych;

f. zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca;

g. jeżdżenia po terenie cmentarza rowerami oraz innym sprzętem uznawanym powszechnie za  sportowo-rekreacyjny;

h. wyrzucania pozostałości po dekoracji grobów do innych miejsc niż przeznaczone na ten cel pojemniki;

i. samowolnego wykonywania prac budowlanych;

j. prowadzenia handlu, akwizycji, ustawiania reklam oraz wykonywania innych czynności naruszających powagę miejsca;

k. wprowadzania zwierząt na teren cmentarza;

l. dokarmiania zwierząt.

 

6. Na terenie Cmentarza zakazuje się bez uzyskania pisemnego zezwolenia Zarządcy Parafii:

a. chowania zwłok, ekshumacji, bądź przeniesienia zwłok do innego miejsca;                      

b. wykonywania prac kamieniarskich, budowlanych i prowadzenia działalności handlowej oraz każdej innej działalności komercyjnej;                    

c. ustawiania, przestawiania i wynoszenia z Cmentarza urządzeń;

d. ustawiania ławek, płotów i innych urządzeń lub elementów utrudniających komunikację i poruszanie się na terenie Cmentarza lub pomiędzy grobami;

e. wjazdu pojazdami mechanicznymi;

f. sadzenia i usuwania drzew i krzewów;

g. gromadzenia śmieci i odpadów na miejscach do tego nieprzeznaczonych.

 

7. Osoby korzystające z Cmentarza są zobowiązane:   

a. dbać o estetykę grobów i przyległych alejek;

b. oszczędnie gospodarować wodą z cmentarnych ujęć wody.

 

8. Osoby przebywające na terenie Cmentarza obowiązane są stosować się do zaleceń i informacji umieszczanych na tablicach informacyjnych na terenie Cmentarza przez Zarządcę Parafii.

 

9. Zarządcy Parafii przysługuje prawo do kontroli oraz wglądu do pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z Cmentarza celem identyfikacji wwożonych lub wywożonych z terenu Cmentarza ruchomości.     

 

10. Wycinanie i pielęgnacja drzew i krzewów przeprowadzana jest przez Zarządcę Parafii po uzyskaniu zgody odpowiednich urzędów.

 

11. Wycinanie drzew odbywa się w każdym wypadku na koszt osoby składającej podanie o wycinkę lub osoby, która bez wyrażonej na piśmie zgody Zarządcy Parafii posadziła krzew lub drzewo. Zarządca Parafii nie jest zobowiązany do informowania o wycinaniu drzew lub krzewów posadzonych bez jego pisemnej zgody.

 

§6. ROBOTY WYKONYWANE NA CMENTARZU      

1. Wykonywanie jakichkolwiek prac lub robót  na Cmentarzu, w tym w szczególności robót remontowo-budowlanych, może być dopuszczone wyłącznie po otrzymaniu wyrażonej na piśmie zgody Zarządcy Parafii, który uprawniony jest do wydawania tego typu zgody tylko po uzyskaniu odpowiednich pozwoleń wymaganych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego, jeżeli są one wymagane.

 

2. Wszelkie prace remontowo-budowlane mogą być prowadzone w godzinach od 6.00 do 18.00.

 

3. Prace remontowo-budowlane nie mogą być wykonywane w niedziele i święta kościelne oraz okresach świątecznych – Triduum Paschalnego, 29-31 października, 24-26 grudnia.

 

4. Prace prowadzone poza dozwolonymi porami lub bez zezwolenia Zarządcy Parafii uważane są za      prowadzone niezgodnie z prawem. 

 

5. W przypadku wykonania prac remontowo-budowlanych bez zezwolenia Zarządcy Parafii, jest on uprawniony do przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko solidarnie Dysponenta i osób zlecających lub przeprowadzających przedmiotowe roboty budowlane.

 

6.   Za jakiekolwiek szkody wynikłe z nienależytego, niedozwolonego, niezgodnego ze sztuką budowlaną lub niesolidnego  wykonania robót, o których mowa w niniejszym paragrafie, lub w przypadku zaistnienia szkody powstałej w związku ze złym stanem technicznym  pomnika oraz  obrębu o szerokości 20 cm wokół pomnika, odpowiedzialni są solidarnie Dysponent oraz osoby, które uzyskały zgodę na wykonanie robót, których zły stan techniczny doprowadził do powstania ww. szkód oraz osoby za ww. roboty odpowiedzialne.

 

7.   Krzyże, trwale umocowane, mogą być ustawiane wyłącznie na grobach. Symbole religijne i inne elementy nagrobków ustawiane na przejściach lub położone na mogiłach, które umocowane są nietrwale, mogą być usunięte przez Zarządcę Parafii lub osoby przez niego umocowane.

 

§7  ZASADY DYSPONOWANIA I ZARZĄDZANIA GROBEM

1.   Każdy grób powinien mieć dysponenta. Dysponentem grobu jest osoba określona w §4 ust. 3 lit. d) niniejszego Regulaminu.

 

2. Wniesienie Opłaty Infrastrukturalnej uprawnia Dysponenta grobu do jego użytkowania na okres lat 20.

 

3. Dysponent grobu w momencie uzyskania prawa do grobu oświadcza w formie pisemnej, że nie ma innych osób, którym przysługuje przed nim prawo pochowania zwłok określone w art. 10 ust. 1 Ustawy i w §8 ust. 1 Regulaminu.

 

4.   Dokumentem  potwierdzającym prawo dysponowania grobem jest karta grobu wystawiona Dysponentowi przez Zarządcę Parafii lub pokwitowanie dokonania opłaty. Pierwszeństwo dysponowania prawem do grobu ma osoba wskazana w karcie grobu.

 

5.   W razie śmierci pierwotnego Dysponenta grobu, prawa do dysponowania grobem przechodzą  na najbliższą pozostałą przy życiu rodzinę osoby zmarłej – według kolejności wskazanej w  §4 ust. 3 lit. d) niniejszego Regulaminu.

 

6.   W przypadku śmierci Dysponenta grobu, w którym jeszcze nikt nie został pochowany, w tym nie został w nim pochowany Dysponent, prawo do dysponowania grobem przechodzi na spadkobierców Dysponenta,    chyba że istnieje inna osoba wskazana prawomocnym orzeczeniem sądowym, jako uprawniona do dysponowania grobem.

 

7.   Dysponent grobu ma prawo  zrzec się, w formie pisemnej  w Kancelarii Parafialnej prawa do miejsca grzebalnego na rzecz  najbliższych członków swojej rodziny, najbliższych członków rodziny osoby zmarłej pochowanej w danym grobie, za zgodą Zarządcy Parafii wyrażoną na piśmie. Dysponent grobu ma prawo zrzec się grobu na rzecz Parafii.

 

8.   Przedłużenie prawa użytkowania grobu na kolejne 20-letnie okresy jest możliwe po uiszczeniu stosownej opłaty. Zastrzega się, iż wniesienie opłaty wymienionej w niniejszym punkcie nie powoduje, iż wpłacający staje się Dysponentem grobu.

 

9.   W przypadku nie wniesienia opłaty przedłużającej prawo do grobu, po upływie 20 lat od poprzedniej wpłaty, uprawnienie do grobu traci ważność. W przypadku grobu ziemnego, po upływie roku od daty wymagalności ww. opłaty dotyczącej przedłużenia tego prawa Zarządca Parafii może dokonać likwidacji grobu zgodnie z Ustawą.   

 

10. W sytuacji nieuiszczenia Opłaty Infrastrukturalnej,  po upływie 20 lat od ostatniego pochówku,  grób ziemny może zostać zlikwidowany lub przeznaczony do ponownego pochowania. Likwidacja grobu lub przeznaczenie do ponownego chowania powinny być poprzedzone, jeżeli jest to możliwe, informacją wysłaną listem do dysponenta grobu i umieszczoną na tablicy cmentarnej przez Zarządcę Parafii z informacją o zamiarze jego likwidacji lub przeznaczeniu do ponownego chowania, co najmniej trzy miesiące przed terminem likwidacji grobu. Z czynności likwidacji powinien zostać sporządzony protokół.

 

11. W przypadku gdy Dysponent uiści stosowną opłatę za przedłużenie prawa do grobu oraz zaległości za lata, w których opłata nie była wniesiona oraz inne zaległe opłaty, przed terminem likwidacji grobu, Zarządca Parafii odstępuje od zamiaru likwidacji grobu i przedłuża okres uprawnień dla Dysponenta grobu o kolejne  20 lat licząc od daty uiszczenia opłaty za przedłużenie prawa do grobu.

 

12. Prawo  do dysponowania grobem nie podlega przekazaniu na na rzecz innych osób poza osobami wymienionymi w §4 ust.3 lit.d) niniejszego Regulaminu.   

 

13. Każda zmiana Dysponenta grobu winna być uzgodniona z Zarządcą Parafii na piśmie pod rygorem nieważności.  

 

14. Przy wykupie nowego grobu do pogrzebu, Dysponentem staje się osoba najbliższa zmarłemu wg kolejności wskazanej  w §8 ust. 1 Regulaminu.                               

 

§8. KOLEJNOŚĆ OSÓB UPRAWNIONYCH DO DYSPONOWANIA GROBEM     

1.   Prawo  do wolnych miejsc w grobie przeznaczonym do pochowania więcej niż jednej osoby posiadają oprócz Dysponenta grobu, członkowie rodziny dysponenta grobu lub zmarłego pochowanego   w tym grobie, według kolejności:     

a.   pozostały małżonek/małżonka         

b.   krewni zstępni: dzieci, wnuki, prawnuki;      

c.   krewni wstępni;         

d.   rodzeństwo jeżeli      

2.   Prawo  do grobu nie podlega przekazaniu na rzecz osób trzecich z pominięciem kolejności wymienionej w ust. 1.

3.   Z chwilą śmierci Dysponenta, do zarządzania pozostałymi miejscami w grobie upoważnione są wspólnie pozostałe osoby uprawnione równorzędnie w pierwszej kolejności.      

4.   Wniesienie 20-letniej opłaty  za grób przez osobę niewymienioną w ust. 1 nie uprawnia do pochowania w grobie zwłok tej osoby lub innej wskazanej  osoby. 

5.   Osoby  wymienione w ust. 1  mogą   udostępnić swój grób do pochowania zmarłej osoby spoza grona wskazanego w ust. 1,  po uprzednim spisaniu oświadczenia i podpisaniu go przez wszystkich innych uprawnionych w obecności notariusza lub Zarządcy Parafii lub w Kancelarii Parafialnej. 

6.   Dysponent nie ma prawa odsprzedaży grobu.

 

§9. PRZEDŁUŻENIE PRAWA DO GROBU ZIEMNEGO

1.   Grób ziemny nie może być użyty do  ponownego chowania przed  upływem 20 lat. Ponowne użycie grobu ziemnego po upływie tego okresu nie może  nastąpić, jeżeli jakakolwiek osoba zgłosi zastrzeżenie przeciwko temu i uiści stosowną opłatę, przewidzianą za pochowanie zwłok. Zastrzeżenie to ma skutek na dalszych 20 lat i może być odnowione.

2.   W przypadku grobu ziemnego, upływ okresu 20 lat nie powoduje automatycznie wygaśnięcia dotychczasowego prawa do grobu, jednakże z tą chwilą grób może być przeznaczony do ponownego pochówku. Oznacza to, iż Zarządca Parafii może przekazać to miejsce innej osobie celem pochowania innego zmarłego.

3.   W przypadku grobu ziemnego dotychczasowe prawo do grobu wygasa od momentu i na skutek zaistnienia prawa innej osoby do pochowania zwłok w danym grobie. Jednakże dopóki Zarządca Parafii nie rozporządził miejscem i inna osoba nie nabyła prawa do grobu, można skutecznie zgłosić zastrzeżenia i uiścić opłatę przedłużając prawo do grobu na okres kolejnych 20 lat.

4.   W przypadku grobu ziemnego, osobie która pomimo upływu terminu nie zgłosiła zastrzeżenia i nie uiściła opłaty,  nie przysługuje roszczenie o przywrócenie posiadania miejsca oddanego przez Zarządcę Parafii innej osobie z przeznaczeniem jej na grób, chociażby nadal odwiedzała grób i utrzymywała go w należytym stanie.

5.   W przypadku dochowania do istniejącego grobu lub miejsca wykupionego za życia, pobiera się Pokładne.       

 

§10 ORGANIZACJA POCHÓWKU I UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWYCH

1.   Prawo  do pochówku zwłok ludzkich oraz prawo do grobu, zgodnie z art. 10 Ustawy, ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:

a.   pozostały małżonek/  pozostała małżonka,

b.   krewni zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki),

c.   krewni wstępni (rodzice, dziadkowie),

d.   krewni boczni  do 4 stopnia,

e.   powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

2.   Prawo  pochowania zwłok przysługuje również osobom, które do  tego dobrowolnie się zobowiążą.

3.   Dysponent grobu jest osobą uprawnioną do decydowania  o rodzaju pomnika lub nagrobka jaki ma zostać postawiony. W miarę możliwości rodzina zmarłego powinna w tym zakresie dojść do porozumienia.

4. Przyjęcie zmarłego do pogrzebu odbywa się na wniosek Dysponenta lub innej osoby działającej w jej imieniu oraz po dopełnieniu formalności, a mianowicie:

a.   udokumentowaniu prawa do grobu poświadczającego prawo do pochówku osoby zmarłej w tym grobie (karta grobu wydana przez Kancelarię Parafialną od 2020 r. lub rachunek potwierdzający opłatę grobu z lat ubiegłych),           

b.   złożeniu w Kancelarii Parafialnej oryginału aktu zgonu,

c.   złożeniu w Kancelarii Parafialnej karty zgonu zarejestrowanej w Urzędzie Stanu Cywilnego,      

d.   złożeniu oświadczenia, że zmarły był osobą wierzącą lub wskazanie parafii, która ma obsługiwać liturgię pogrzebu,       

e.   złożeniu w Kancelarii Parafialnej oryginału protokołu spopielenia, w razie przysługiwania prawa do złożenia popiołów (urny) w grobie,

f.    wniesieniu opłat przewidzianych cennikiem.

5.   Podczas liturgii pogrzebowej, zgodnie z §6 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi z dnia 7 grudnia 2001 r., obowiązuje zakaz otwierania trumny.

 

§11. UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWE

 1. W przypadku pochówku osoby zmarłej poza granicami kraju, wszelkie dokumenty niezbędne do pochówku wystawione w obcym języku, muszą być przetłumaczone na język polski w wersji tłumaczenia przysięgłego.
 2. Osoba zlecająca pochówek powinna udokumentować swoje uprawnienia do pochówku. Administracja cmentarza może żądać przedstawienia od tej osoby dowodu osobistego, odpowiednich odpisów z aktu stanu  cywilnego lub innych  dokumentów. 
 3. a. Jeżeli osoba zlecająca pochówek nie jest dysponentem grobu, winna przedstawić administracji Cmentarza poświadczoną urzędowo zgodę dysponenta, chyba że pochówek dotyczyć ma dotychczasowego Dysponenta grobu. Jeśli pochówek dotyczy  Dysponenta grobu, osoba zlecająca pochówek winna złożyć w kancelarii parafialnej oświadczenie wskazujące na kolejnego Dysponenta grobu. Administracja cmentarza może żądać przedstawienia od tej osoby dowodu osobistego, odpowiednich odpisów z aktu stanu cywilnego lub innych dokumentów.
  b. Jeżeli osoba zlecająca pochówek nie jest Dysponentem grobu, pochówek nie dotyczy Dysponenta grobu, a pochówek dotyczy osoby, która  nie posiada miejsca do pochówku, Zarządca Parafii przydziela w miarę wolnych miejsc nowy grób, którego dysponentem po uiszczeniu opłaty wykupienia praw do grobu stają się  osoby   najbliższe pochowanej osobie, a w przypadku ich braku osoba zlecająca pochówek. Warunki przydzielania wolnych miejsc do pochówku określa administracja cmentarza.
  3. Czynności polegające na wykopaniu lub wymurowaniu grobu wykonywane przez grabarza  współpracującego z parafią po uzgodnieniu z Zarządcą Parafii, chyba że Zarządca Parafii na piśmie wyrazi zgodę na skorzystanie z usług innego podmiotu. Zasady działania firm pogrzebowych na terenie Cmentarza ustala Zarządca Parafii.
  4. Usytuowanie grobu musi być  zgodne z planem zagospodarowania cmentarza oraz z zachowaniem jego wymiarów.
  5. Uroczystości pogrzebowe odbywają się w dni powszednie  w godzinach od 10.00 do 15.00. W szczególnych przypadkach, za zgodą administracji Cmentarza, istnieje możliwość zorganizowania pochówku w innych dniach i/lub godzinach.
  6. W przypadku,  gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępstwo, oprócz wymienionych powyżej formalności i dokumentów  wymagane jest ponadto zezwolenie uprawnionego organu do pochowania zwłok.
  7. Kancelaria Parafialna jest upoważniania, by żądać od osoby zainteresowanej udokumentowania skróconym odpisem aktu stanu cywilnego, dowodem osobistym lub innym wiarygodnym dokumentem  stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa  w zakresie niezbędnym do ustalenia uprawnień do pochowania zwłok, a także żądać stosownego oświadczenia złożonego w jego obecności lub potwierdzonego przez notariusza.
  8. Wjazd  pojazdem mechanicznym na teren Cmentarza podlega opłacie uiszczanej Zarządcy Cmentarza wg Załącznika nr  1. do Regulaminu.

 

§12. USTAWIANIE NAGROBKÓW    

 1. Na grobach można ustawiać nagrobki o wymiarach  nieprzekraczających granic powierzchni grobu oraz nie wyższych niż groby sąsiednie.
 2. Zakazane jest ustawianie zamocowanych na trwałe ławek  oraz wykładanie przestrzeni wokół grobu śliskimi płytkami. W przypadku zamontowania ławek lub śliskich płytek Zarządca Parafii jest uprawniony do ich usunięcia na koszt Dysponenta lub osób, które uzyskały zgodę na wykonanie tych prac lub które bez zgody te prace wykonały.
 3. Ustawienie nagrobka nie zmienia kwalifikacji grobu (ziemny lub murowany).
 4. Ustawienie nagrobka podlega opłacie określonej w załączniku nr  1 do Regulaminu.

 

§13.     DOKONYWANIE EKSHUMACJI ZWŁOK

1. Ekshumacja zwłok i szczątków ludzkich może być dokonana:

a) na umotywowaną   prośbę osób uprawnionych do pochowania  zwłok, po uzyskaniu zezwolenia            miejskiego inspektora sanitarnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

b) na zarządzenie prokuratora lub sądu;

c) po uzyskaniu innych niezbędnych  zgód i zezwoleń w tym zakresie.

2. Zwłoki osób zmarłych na choroby zakaźne (według wykazu ustalonego przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej) nie mogą być ekshumowane przed upływem 20 lat od dnia zgonu (nie dotyczy to zarządzenia prokuratora lub sądu).

3. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w  sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi, ekshumacja zwłok i szczątków  dopuszczalna jest w okresie od 16 października do 15 kwietnia.       

 

§14.     PROWADZENIE DOKUMENTACJI I EWIDENCJI CMENTARZA        

1. Zgłaszanie wszelkich spraw dotyczących grobów i Cmentarza odbywa się wyłącznie w Kancelarii Parafialnej.

2. Zarządca Parafii prowadzi dokumentację cmentarza w układzie:

a) księga osób pochowanych  na Cmentarzu, prowadzoną według  numeracji narastającej w układzie rocznym;

b) księga grobów utworzonych na podstawie planu Cmentarza zawierającego podział na kwatery, rzędy i miejsca. Księga ta zawiera dane osób pochowanych oraz dane dysponenta grobu (karta grobu);

c) alfabetyczny spis osób pochowanych.      

3. Wpisów do  ksiąg dokonuje osoba upoważniona przez Zarządcę Parafii.

4. Księgi cmentarne prowadzi się w  systemie informatycznym lub w formie tradycyjnej. Są one odpowiednio zabezpieczone  w sposób uniemożliwiający ich nieuprawnione przetwarzanie.

5. Księgi cmentarne przechowywane są bezterminowo.

6. Karty zgonów przechowuje się przez okres co najmniej 30 lat.  

7. Dane osobowe, przetwarzane i przechowywane  w zbiorze danych Zarządcy Parafii, podlegają ochronie w myśl przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.  z 2002  r., nr 101, poz. 926) – z wyłączeniem art. 43 ust. 1 pkt         3 oraz  ust. 2 cytowanej ustawy oraz RODO.

8. Administratorem danych określonych w ust. 7 jest Zarządca Parafii.

9. Osoba posiadająca Prawo  do grobu oraz Dysponent grobu przekazując swoje dane administracji Cmentarza, wyrażają  jednocześnie zgodę na gromadzenie i przetwarzanie w niezbędnym zakresie. Osobie, której dane znajdują się w zbiorze danych, na każde jej żądanie, przysługuje prawo do wglądu i uaktualnienia            swoich danych.          

10. Odbiorcą zgromadzonych danych może być każda osoba fizyczna lub prawna, która zwróci  się do administracji Cmentarza z pisemnym wnioskiem, zawierającym informacje dotyczące wnioskodawcy, jego stopnia pokrewieństwa oraz dokładne określenie celu i zakresu wykorzystania udostępnionych danych.

11.Informacje dotyczące osób posiadających Prawo do grobów, Dysponentów grobów i osób pochowanych w danym grobie przekazywane są tylko najbliższej  rodzinie.

12. Prace wykonane przy grobie, których nie zgłoszono w administracji Cmentarza lub na które nie uzyskano zgody Zarządcy Parafii, lub które nie zostały opłacone, nie zmieniają określonej w dokumentacji kwalifikacji grobu.

13. Osoby składające w administracji cmentarza oświadczenia ponoszą całkowitą odpowiedzialność za ich treść. W przypadku ujawnienia i udokumentowania oświadczenia nieprawdy, zawarte z takimi osobami umowy na dysponowanie grobem ulegają automatycznemu wygaśnięciu.          

 

§15.     OPŁATY ORAZ POSTANOWIENIA KOŃCOWE         

 1. Opłaty za korzystanie z Cmentarza i jego urządzeń (w tym  w szczególności Opłaty Infrastrukturalne) oraz sposób ich poboru określa Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.          
 2. Opłaty określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu Cmentarza Parafialnego Parafii św. Wojciecha  w Jeruzalu, należy uiścić w Kancelarii Parafialnej lub na wskazany przez Zarządcę Parafii numer konta bankowego.
 3. Opłaty wykupienia praw do grobu i przedłużeniu prawa do grobu nie podlegają zwrotowi.        
 4. Zarządca Parafii administrujący cmentarzem nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek            klęsk żywiołowych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru.
 5. W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu, Zarządca Parafii ma prawo występowania do odpowiednich organów o nałożenie  stosownych sankcji prawnych i administracyjnych. 
 6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają    zastosowanie ogólne przepisy prawa w tym  zakresie.
 7. Regulamin niniejszy jest do wglądu w Kancelarii parafialnej w godzinach jej urzędowania.       
 8. Wyciąg z Regulaminu zawierający przepisy porządkowe umieszczony jest na tablicy ogłoszeniowej Cmentarza.
 9. Regulamin jest zamieszczony na stronie internetowej Parafii Św. Wojciecha w Jeruzalu.
 10. Kopię   niniejszego Regulaminu można uzyskać odpłatnie w Kancelarii Parafialnej.
 11. W pozostałych kwestiach należy stosować przepisy Ustawy oraz prawa powszechnie obowiązującego.
 12. W sytuacji niezgodności Regulaminu z prawem powszechnym, przeważa prawo  powszechnie obowiązujące. Nie wpływa to jednak na ważność pozostałych postanowień Regulaminu.
 13. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.         

 

Zarządca Parafii św. Wojciecha w Jeruzalu

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
68 0.090204954147339