Materiały egzaminacyjne dla dzieci komunijnych

MATERIAŁ OBOWIĄZUJĄCY

NA

EGZAMIN

DOPUSZCZAJĄCY KANDYDATÓW

DO

PIWERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ. 

DWA ETAPY.

PIREWSZY ETAP.

Pacierz i najważniejsze prawdy katechizmowe. Uczone i sprawdzane w domu przez Rodziców i katechetę w szkole.

 1. Znak krzyża.
 2. Modlitwa Pańska.
 3. Pozdrowienie Anielskie, ( Zdrowaś, Maryjo... ).
 4. Chwała Ojcu.
 5. Skład Apostolski, ( Wierzę w Boga... ).
 6. Dwa przykazania miłości.
 7. Dziesięć przykazań Bożych.
 8. Przykazania kościelne.
 9. Sakramenty święte.
 10. Warunki sakramentu pokuty.
 11. Główne prawdy wiary.
 12. Cnoty Boskie.
 13. Cnoty główne.
 14. Dobre uczynki.
 15. Uczynki miłosierne względem duszy.
 16. Uczynki miłosierne względem ciała.
 17. Siedem grzechów głównych.
 18. Prawdy ostateczne.
 19. Akt wiary.
 20. Akt nadziei.
 21. Akt miłości.
 22. Akt żalu.
 23. Modlitwa do Anioła Stróża.
 24. Modlitwa za zmarłych.

 

  DRUGI ETAP.

Pytania i odpowiedzi oraz formuła spowiedzi.

Dziecko w obecności Rodziców odpowiada na pytania zadawane przez odpowiedzialnego za przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej.

 1. Co wyznajemy czyniąc znak krzyża?

-         Czyniąc znak krzyża wyznajemy, że jesteśmy chrześcijanami, że należymy do Pana Jezusa i do Kościoła.

2. Dlaczego Boga nazywamy Ojcem?

-         Boga nazywamy Ojcem dlatego, że daje nam życie, jest z nami, kocha nas.

3. Kto jest Stwórcą wszystkiego?

-         Stwórcą wszystkiego jest Bóg.

4. Dlaczego człowiek jest najdoskonalszym stworzeniem na ziemi?

-         Człowiek jest najdoskonalszym stworzeniem na ziemi dlatego, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz, podobnego do siebie.

5. Po co Bóg nas stworzył?

-         Bóg nas stworzył, żebyśmy żyli z Nim w przyjaźni.

6. Dlaczego niektórych aniołów nazywamy Aniołami Stróżami?

-         Niektórych aniołów nazywamy Aniołami Stróżami dlatego, że z Bożego polecenia opiekują się nami.

7. Dlaczego Bogu oddajemy cześć najwyższą?

-         Bogu oddajemy cześć najwyższą dlatego, że jest święty – ponad wszystkim, najdoskonalszy.

8. Po co Bóg daje nam sumienie i wolną wolę?

-         Bóg daje nam sumienie i wolną wole, żebyśmy wiedzieli, jak mamy postępować według woli Boga i żebyśmy byli Bogu posłuszni z własnej chęci.

9. Po co Bóg powierza świat człowiekowi?

-         Bóg powierza świat człowiekowi po to, żeby człowiek panując nad światem i rządząc nim sprawiedliwie, oddawał cześć Bogu Stwórcy.

10. Dokąd Bóg chce doprowadzić nas wszystkich?

-         Nieposłuszeństwo pierwszych ludzi nazywamy grzechem Bóg chce doprowadzić nas wszystkich do zbawienia, żebyśmy szczęśliwi żyli z Nim na zawsze.

11. Jak nazywamy nieposłuszeństwo pierwszych ludzi?

-         Nieposłuszeństwo pierwszych ludzi nazywamy grzechem pierworodnym.

12. Kto jest obiecanym przez Boga Zbawicielem?

-         Zbawicielem obiecanym przez Boga jest Syn Boży, Jezus Chrystus.

13. Co Bóg obiecał Abrahamowi?

-         Bóg obiecał Abrahamowi, że z jego potomstwa narodzi się Zbawiciel.

14. Co zapowiada ofiara Melchizedeka?

-         Ofiara Melchizedeka zapowiada ofiarę Mszy świętej.

15. Kogo zapowiada baranek ofiarowany przez Izraelitów?

-         Baranek ofiarowany przez Izraelitów zapowiada Pana Jezusa.

16. Jakie jest najważniejsze przykazanie?

-         Najważniejsze jest przykazanie miłości Boga i bliźniego.

17. Kogo Bóg wybrał na Matkę Zbawiciela?

-         Bóg wybrał na Matkę Zbawiciela Najświętszą Maryję Pannę.

18. Dlaczego Najświętszą Maryję Pannę nazywamy Niepokalanie Poczętą?

-         Najświętszą Maryję Pannę nazywamy Niepokalanie Poczętą dlatego, że od pierwszej chwili swego życia była pełna łaski, wolna od grzechu pierworodnego.

19. Dlaczego Najświętszą Maryję Pannę nazywamy Matką Bożą?

-         Najświętszą Maryje Pannę nazywamy Matką Bożą dlatego, że Jej Syn, Jezus Chrystus, jest Bogiem.

20. Gdzie narodził się Jezus?

-         Jezus narodził się w mieście Betlejem.

21. Kim jest Jezus Chrystus?

-         Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem, umarł na krzyżu i zmartwychwstał dla naszego zbawienia.

22. Do kogo przychodzi Jezus Chrystus?

-         Jezus Chrystus przychodzi do wszystkich ludzi.

23. Co Bóg nakazuje w pierwszym przykazaniu: „Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną”?

-         W pierwszym Bóg nakazuje, żebyśmy Go poznali, wierzyli w Niego i zwracali się do Niego z ufnością.

24. Co Bóg nakazuje w drugim przykazaniu: „Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremnie”?

-         Bóg w drugim przykazaniu nakazuje, żebyśmy czcili Jego imię.

25. Co Bóg nakazuje w trzecim przykazaniu: „Pamiętaj, abyś dzień święty święcił”?

-         Bóg w trzecim przykazaniu nakazuje, żebyśmy jeden dzień w tygodniu poświęcili Bogu, uczestnicząc we Mszy świętej i powstrzymując się od ciężkiej pracy.

26. Co Bóg nakazuje w czwartym przykazaniu: „Czcij ojca swego i matkę swoją”?

-         Bóg w czwartym przykazaniu nakazuje, żebyśmy kochali rodziców i byli im posłuszni.

27. Co Bóg objawił w czasie chrztu Jezusa?

-         Bóg w czasie chrztu Jezusa objawił, że jest Jego umiłowanym Synem, obiecanym Zbawicielem.

28. Jaką największą tajemnicę o Bogu objawił Pan Jezus?

-         Pan Jezus objawił tę największą tajemnicę o Bogu, że w jednym Bogu są Trzy Osoby: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty, które się nawzajem miłują.

29. Co Jezus okazuje przez swoje cuda?

-         Jezus przez swoje cuda okazuje Boską moc i dobroć.

30. Jak nazywamy tę część Mszy świętej, w której słuchamy słowa Bożego?

-         Tę część Mszy świętej, w której słuchamy słowa Bożego, nazywamy Liturgią Słowa.

31. Co Bóg nakazuje w piątym przykazaniu: „Nie zabijaj”?

-         Bóg w piątym przykazaniu nakazuje szanować życie I zdrowie człowieka, nie robić nikomu krzywdy.

32. Co Bóg nakazuje w szóstym przykazaniu: „Nie cudzołóż”?

-         Bóg w szóstym przykazaniu nakazuje żeby małżonkowie, którzy zakładają rodzinę, żyli zawsze w jedności i nie rozchodzili się.

33. W jaki sposób przygotowujemy się do dobrego życia w rodzinie?

-         Przygotowujemy się do dobrego życia w rodzinie, gdy odnosimy się z szacunkiem i delikatnością do innych, gdy zachowujemy się zawsze przyzwoicie.

34. Co Bóg nakazuje w siódmym przykazaniu: „Nie kradnij”?

-         Bóg w siódmym przykazaniu nakazuje zdobywać w uczciwy sposób potrzebne nam rzeczy, szanować cudzą własność, szanować rzeczy swoje i wspólne.

35. Co Bóg nakazuje w ósmym przykazaniu: „Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu”?

-         Bóg w ósmym przykazaniu nakazuje mówić prawdę i szanować dobre imię bliźniego.

36. Co Bóg nakazuje w dziewiątym i dziesiątym przykazaniu?

-         W dziewiątym i dziesiątym przykazaniu Bóg nakazuje, aby nasze myśli, zamiary i pragnienia były zawsze dobre i sprawiedliwe.

37. Jak okazujemy Bogu naszą miłość?

-         Okazujemy Bogu naszą miłość, gdy o Nim pamiętamy, gdy często zwracamy się do Niego w myślach, gdy staramy się być dobrzy dla wszystkich, a przede wszystkim, gdy staramy się być Mu posłuszni.

38. Kto jest naszym bliźnim?

-         Naszym bliźnim jest każdy człowiek.

39. Jakimi słowami Jezus zaprasza dzieci do siebie?

-         Jezus zaprasza dzieci do siebie słowami: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie przeszkadzajcie im, do takich bowiem należy Królestwo Boże”.

40. Do czego Jezus porównał Lud Boży – Kościół?

-         Jezus porównał Lud Boży – Kościół – do owczarni, której On jest Pasterzem.

41. Czyimi następcami są biskupi?

-         Biskupi są następcami apostołów.

42. Kto jest następcą świętego Piotra?

-         Następcą świętego Piotra jest biskup Rzymu, papież, czyli Ojciec Święty, który stoi na czele całego Kościoła.

43. Co to jest chrzest?

-         Chrzest jest to sakrament, przez który Jezus Chrystus uwalnia nas od grzechu pierworodnego i innych grzechów, udziela nam życia Bożego, jednoczy nas z sobą i włącza w społeczność Kościoła.

44. Jak nazywamy tę część Mszy świętej, w której Jezus ofiaruje się za nas I karmi nas swoim Ciałem?

-         Tę część Mszy świętej , w której Jezus ofiaruje się za nas i karmi nas swoim Ciałem, nazywamy Liturgią Eucharystyczną

45. Co Jezus obiecał tym, którzy będą spożywać Jego Ciało?

-         Tym, którzy będą spożywać Ciało Jezusa, obiecał On życie wieczne.

46. Po co Pan Jezus objawia miłość Boga ku grzesznikom?

-         Pan Jezus objawia miłość Boga ku grzesznikom po to, aby grzesznicy z ufnością wracali do Boga.

47. Kiedy człowiek popełnia grzech?

-         Grzech popełnia człowiek wtedy, gdy świadomie jest nieposłuszny Bogu.

48. Kiedy robimy rachunek sumienia?

-         Rachunek sumienia robimy przy wieczornej modlitwie, na początku Mszy świętej, a szczególnie przed spowiedzią.

49. Dlaczego żal za grzechy jest najważniejszym warunkiem sakramentu Pokuty?

-         Żal za grzechy jest najważniejszym warunkiem sakramentu Pokuty dlatego, że Pan Jezus przebacza każdemu, kto żałuje za grzechy, kto rozumie, że uczynił źle i chce Boga przeprosić.

50. Jak mamy czynić postanowienie poprawy, żeby ono było skuteczne?

-         Żeby postanowienie poprawy było skuteczne, powinniśmy postanowić, z jakich grzechów będziemy się starali poprawić i w jaki sposób.

51. Po co wyznajemy kapłanowi nasze grzechy na spowiedzi?

-         Na spowiedzi wyznajemy nasze grzechy kapłanowi, aby otrzymać rozgrzeszenie.

52. Kiedy czynimy zadość Bogu?

-         Czynimy zadość Bogu, gdy wypełniamy pokutę zadaną przez kapłana na spowiedzi.

53. Kiedy czynimy zadość bliźniemu?

-         Czynimy zadość bliźniemu, gdy naprawiamy wyrządzone krzywdy.

54. Co zapowiadał uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy?

-         Uroczysty wjazd Jezus do Jerozolimy zapowiadał Jego przyszłą chwałę po zmartwychwstaniu.

55. Które sakramenty ustanowił Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy?

-         Podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus ustanowił sakrament Eucharystii i Kapłaństwa.

56. W jaki sposób Jezus Chrystus nas zbawił?

-         Jezus Chrystus zbawił nas przez swoją śmierć i zmartwychwstanie.

57. Dlaczego Maryja jest Matką całego Ludu Bożego?

-         Maryja jest Matką całego Ludu Bożego dlatego, że uczestniczyła w męce Pana Jezusa i ofiarowała się za nas razem z Nim.

58. Co Jezus okazał przez swoje zmartwychwstanie?

-         Jezus przez swoje zmartwychwstanie okazał, że jest Synem Bożym, że Jego ofiara została przez Ojca przyjęta, odkupienie dokonane.

59. Co uobecniamy w każdej Mszy świętej?

-         W każdej Mszy świętej uobecniamy ofiarę Pana Jezusa złożoną przez niego na krzyżu.

60. Kiedy w pełny sposób uczestniczymy we Mszy świętej?

-         W pełny sposób uczestniczymy we Mszy świętej, gdy z wiarą przyjmujemy słowo Boże, składamy dziękczynienie za wszystkie dobrodziejstwa, ofiarujemy Bogu Ojcu razem z Chrystusem nasze życie i jednoczymy się z Chrystusem oraz z braćmi w Komunii świętej.

61. Jak mamy modlić się przy Komunii świętej?

-         Przy Komunii świętej mamy powitać Pana Jezusa swoimi własnymi słowami, z wiarą, ufnością i miłością.

62. Co nakazał Jezus swoim uczniom przed odejściem do nieba?

-         Jezus przed odejściem do nieba nakazał swoim uczniom nauczać wszystkie narody i udzielać chrztu.

63. Co sprawia Duch Święty w Kościele?

-         Duch Święty jest stale obecny w Kościele, ożywia go, uświęca i prowadzi.

64. Kto będzie nas sądził w Dniu Ostatecznym?

-         W Dniu Ostatecznym będzie nas sądził nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus.

65. Kiedy Jezus przyjdzie jeszcze raz na ziemię?

-         Jezus przyjdzie jeszcze raz na ziemię w Dniu ostatecznym.

Formuła spowiedzi.

Podchodząc do konfesjonału, przywitaj kapłana słowami:

„Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”.

Gdy kapłan odpowie: „Na wieki wieków. Amen” – wtedy przeżegnaj się: „W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen” i posłuchaj słów kapłana. Potem powiedz:

„Przystępuje pierwszy raz do spowiedzi, obraziłem Pana Boga następującymi grzechami...”

Teraz wyznaj swoje grzechy. Po wyznaniu grzechów powiedz:

„Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie grzechy bardzo żałuję, postanawiam poprawę, proszę o pokutę i rozgrzeszenie”.

Potem posłuchaj, co kapłan powie, co każe ci uczynić, przeproś Pana Boga za grzechy. Możesz powiedzieć:

„Boże bądź miłościw mnie grzesznemu ( grzesznej )”.

Potem słuchaj jak kapłan wypowiada słowa rozgrzeszenia i na zakończenie odpowiedz: „Amen”.

Teraz razem z kapłanem podziękuj Bogu za odpuszczenie grzechów. Gdy kapłan powie:

„Wysławiajmy Boga, bo jest dobry – odpowiedz: „ Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki”.

Można też podziękować innymi słowami. Na znak dany przez kapłana odejdź od konfesjonału, uklęknij przed ołtarzem i poproś Pana Jezusa o pomoc do poprawy.

Przystępując następnym razem do spowiedzi, powiedz:

„Ostatni raz byłem u spowiedzi ( powiedz ile czasu temu ). Mam lat... Pokutę naznaczoną wypełniłem, obraziłem Pana Boga następującymi grzechami...”

Potem wyznaj swoje grzechy. Dalej postępujemy jak poprzednio.

Rodzice zadbają o przygotowanie dziecka do egzaminu.

 

Szczęść Boże w pracy

 

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
74 0.083338975906372